مزایای استفاده از روغن شتر مرغ حجم دهنده در زایمان طبیعی دختر

روغن شتر مرغ حجم دهنده  را می توان به عنوان ضد باکتری و ضد التهاب برای پوست استفاده کرد.

همچنین برای استفاده در محصولات مراقبت از پوست و زیبایی بی خطر است.

علاوه بر این، می توان از آن برای کاهش خارش پوست در حیوانات خانگی و برای درخشش مجدد پوشش رنگ پریده استفاده کرد.

راه‌های مختلفی برای کاهش آسیب‌های پرینه وجود دارد که شامل پوزیشن‌ها، هندوف، کمپرس گرم، دستگاه محافظ پرینه، مانور Ritgen و ماساژ پرینه می‌شود.

ماساژ یکی از قدیمی ترین روش هاست.

ماساژ پرینه در حین زایمان ارزان و بی خطر است، که می تواند توسط ماماها انجام شود اما نتایج متناقضی در مطالعات انجام شده در مورد ماساژ و آسیب های پرینه گزارش شده است.

تا جایی که ما می دانیم، مطالعه ای در مورد تأثیر ماساژ روغن شترمرغ بر آسیب های پرینه انجام نشده است.

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر ماساژ پرینه با روغن شترمرغ بر اپیزیوتومی و پارگی پرینه در فاز فعال و دوم زایمان در زنان نخست زا انجام شد.

این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سو کور (IRCT20190131042567N1) در بیمارستان رازی قزوین از اردیبهشت تا آذر ماه سال 1397 انجام شد.

روغن شتر مرغ حجم دهنده

حجم نمونه 32 شرکت‌کننده در هر گروه با در نظر گرفتن فاصله اطمینان 95% (05/0 = α) و توان 90٪ (β = 0.1).[15] با در نظر گرفتن نرخ ساییدگی 20 درصد، نمونه نهایی 40 شرکت کننده در هر گروه بود.

شرکت کنندگان بالقوه بر اساس معیارهای ورود و خروج غربالگری شدند.

معیارهای ورود به مطالعه اول زا بودن، سن حاملگی 37 تا 42 هفته و حاملگی تک قلو بودند. افرادی که وزن هنگام تولد بیش از 4000 گرم (طبق سونوگرافی)، خونریزی واژینال در زایمان، دیستوشی و زایمان ابزاری (بر اساس تشخیص پزشک متخصص زنان و زایمان) داشتند از مطالعه حذف شدند.

پس از غربالگری شرکت کنندگان بالقوه، 80 نفر از 105 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان رازی برای زایمان طبیعی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

سپس با استفاده از روش تصادفی سازی بلوکی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند.

  • منابع:
    1. Effect of Perineal Massage with Ostrich Oil on the Episiotomy and Lacerations in Nulliparous Women